Home / ⚖ Pháp luật / Cách phân biệt vụ án dân sự & việc dân sự, kèm mẫu đơn

Cách phân biệt vụ án dân sự & việc dân sự, kèm mẫu đơn

Vụ án dân sự và việc dân sự khác nhau như thế nào? Dưới đây chúng tôi sẽ giúp các bạn cách phân biệt vụ án dân sự và việc dân sự một cách chi tiết, đồng thời hướng dẫn các bạn cách nộp đơn khởi kiện vụ án dân sự và nộp đơn yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự cụ thể.

1. Cách phân biệt vụ án dân sự và việc dân sự

Vụ án dân sự là vụ án được giải quyết tại Tòa án bằng hình thức khởi kiện, có các tranh chấp khi khởi kiện, kết quả là một bản án, có đóng án phí theo % giá trị tranh chấp; Còn vụ việc dân sự là những yêu cầu công nhận hoặc không công nhận, không có tranh chấp xảy ra, kết quả là một quyết đinh, có lệ phí cố định.

TIÊU CHÍ SO SÁNH VIỆC DÂN SỰ VỤ ÁN DÂN SỰ
1. Tranh chấp xảy ra Không có tranh chấp xảy ra Có tranh chấp xảy ra
2. Tính chất – Là việc riêng của cá nhân, tổ chức, người yêu cầu

– Không có nguyên đơn, bị đơn mà chỉ có người yêu cầu Tòa án giải quyết,

– Từ yêu cầu của đương sự, Tòa án công nhận, hoặc không công nhận quyền và nghĩa vụ của họ.

– Là vấn đề giải quyết tranh chấp về các vấn đề dân sự giữa cá nhân, tổ chức này với cá nhân, tổ chức khác;

– Có nguyên đơn và bị đơn;

– Tòa án giải quyết trên cơ sở bảo vệ quyền lợi của người có quyền và buộc người có nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ.

3. Hình thức giải quyết của chủ thể Chủ thể yêu cầu Tòa án công nhận, hoặc không công nhận một sự kiện pháp lý nào đó là căn cứ phát sinh quyền và nghĩa vụ dân sự. Chủ thể phải khởi kiện tại tòa thì mới được thụ lý và giải quyết.
4. Chủ thể Cá nhân, tổ chức
5. Cách thức giải quyết của Tòa án – Xác minh, đưa ra các quyết định, hoặc tuyên bố theo yêu cầu của đương sự

– Tòa án chỉ giải quyết bằng một phiên Tòa

– Kết quả giải quyết được Tòa án tuyên bằng một quyết định.

– Giải quyết tranh chấp bằng việc xét xử tại Tòa án

– Giải quyết theo các thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm.

– Kết quả giải quyết được Tòa án tuyên bằng một bản án.

6. Trình tự, thời gian giải quyết – Trình tự giải quyết việc dân sự đơn giản, gọn gàng.

– Thời gian giải quyết việc dân sự được diễn ra rất nhanh.

– Tòa án giải quyết việc dân sự bằng việc mở phiên họp công khai để xét đơn yêu cầu của đương sự.

– Trình tự, thủ tục nhiều, phức tạp, chặt chẽ hơn giải quyết việc dân sự

– Thời gian giải quyết kéo dài tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể

– Tòa án giải quyết vụ án dân sự phải mở phiên tòa.

7. Thành phần giải quyết – Thẩm phán (có thể 1 hoặc 3 thẩm phán tùy tường vụ việc dân sự).

– Viện Kiểm sát.

– Trọng tài Thương mại. (nếu yêu cầu liên quan đến việc Trọng tài Thương mại Việt Nam giải quyết tanh chấp theo quy định của pháp luật về trọng tài thương mại).

– Thẩm phán.

– Hội thẩm nhân dân.

– Viện Kiểm sát.

8. Thành phần đương sự – Người yêu cầu và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

– Các đương sự không có sự đối kháng với nhau về mặt lợi ích

– Nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

– Nguyên đơn và bị đơn có sự đối kháng với nhau về mặt lợi ích

 8. Phí, lệ phí – Lệ phí cố định (Khoảng 200.000 đồng) – Án phí được tính theo % giá trị tranh chấp
9. Ví dụ – Yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật;

– Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn.

– Tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, tranh chấp về nuôi con.

Trên đây là cách phân biệt sự khác nhau giữa vụ án dân sự và việc dân sự với 8 tiêu chí để phân biệt và so sánh, hy vọng sẽ giúp các bạn hiểu chính xác và nộp đơn ra Tòa án sao cho hợp lý và đúng quy định pháp luật để giải quyết vụ việc của mình một cách hiệu quả hơn.

2. Mẫu đơn khởi kiện vụ án dân sự ra Tòa án

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
____________________

…… (1), ngày….. tháng …… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

về việc …..

Kính gửi: Tòa án nhân dân (2):………………………………………………………………….

Họ và tên người khởi kiện:(3) …………………………………………………………………..

Địa chỉ:(4) ………………………………………………………………………………………………

Họ và tên người có quyền và lợi ích được bảo vệ (nếu có):(5) ……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: (6) ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên người bị kiện:(7) ……………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: (8) ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có):(9) ………………………………………………………………

Địa chỉ: (10) …………………………………………………………………………………………………………………………………….

NỘI DUNG KHỞI KIỆN

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên
quan:(11) …………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:(12) ……….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên người làm chứng (nếu có):(13) ……………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:(14) ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Những tài liệu, chứng kèm theo đơn kiện gồm có:(15)

1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (16)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Người khởi kiện (17)

Hướng dẫn sử dụng mẫu:

(1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Thành phố Hà Nội, ngày….. tháng ….. năm……).

(2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Toà án đó.

(3) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi họ và tên; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

(4) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H).

(5), (7) và (9) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).

(6), (8) và (10) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).

(11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết đối với bị đơn, người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

(12) và (13) Ghi họ và tên, địa chỉ nơi người làm chứng cư trú (thôn, xã, huyện, tỉnh), nếu là nơi làm việc, thì ghi địa chỉ nơi người đó làm việc (ví dụ: Nguyễn Văn A, công tác tại Công ty B, trụ sở làm việc tại số …phố…quận…TP Hà Nội).

(14) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu gì và phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …)

(15) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án (ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp một trong các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh…).

(16) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó; nếu là cơ quan tổ chức khởi kiện, thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.

3. Mẫu đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

Mẫu số 92-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP

ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN YÊU CẦU

GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

(V/v: ………………………………………)(1)

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN …………………..(2)

Họ tên người yêu cầu:

1.(3)……………………………….. Sinh năm: …………………………………….

Địa chỉ(4): ………………………………………………..

Số điện thoại:…………………………… Fax: ………………………………………………..

Địa chỉ thư điện tử:………………………………………. (nếu có).

2…………………………………………………………….. Sinh năm: ………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………..

Số điện thoại:…………………………… Fax: ………………………………………………..

Địa chỉ thư điện tử:……………………………………… (nếu có).

Tôi (chúng tôi) xin trình bày với Tòa án nhân dân(5) ……………………………………………….. việc như sau:

1. Những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết:………………………………………………..

2. Lý do, mục đích yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề nêu trên: ………………………………………………..

3. Căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề nêu trên: ………………………………………………..

4. Tên và địa chỉ của những người có liên quan đến những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết(6): ……………………………….

5. Thông tin khác(7): ………………………………………………..

Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn gồm có(8):

1. ………………………………………………..

2. ………………………………………………..

3. ………………………………………………..

Tôi cam kết những lời khai trong đơn là hoàn toàn đúng sự thực.

 

………., ngày……tháng……năm …(9)

NGƯỜI YÊU CẦU(10)

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 92-DS:

(1) Ghi loại việc dân sự mà yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự (Ví dụ: Yêu cầu tuyên bố một người mất tích; yêu cầu hủy bỏ quyết định tuyên bố một người đã chết; yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi,…).

(2) và (5) Ghi tên Tòa án có thẩm quyền giải quyết việc dân sự; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Tòa án nhân dân cấp tỉnh thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Tòa án đó.

(3) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi họ tên; nếu người yêu cầu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức yêu cầu đó.

(4) Ghi địa chỉ nơi cư trú tại thời điểm nộp đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự. Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, cư trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); nếu người yêu cầu là cơ quan, tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H). Ghi địa chỉ nơi làm việc nếu người yêu cầu là cá nhân (ví dụ: Công ty TNHH Hải An, số 264 phố ĐC, quận BĐ, thành phố H).

(6) Ghi rõ họ tên và địa chỉ nơi cư trú, địa chỉ nơi làm việc của những người mà người yêu cầu cho rằng có liên quan đến vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết.

(7) Ghi những thông tin khác mà người yêu cầu xét thấy cần thiết cho việc giải quyết yêu cầu của mình.

(8) Ghi rõ tên các tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu gồm có những gì, là bản sao hay bản chính, đánh số thứ tự (ví dụ: 1. Bản sao Giấy khai sinh của…; 2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của….).

(9) Ghi địa điểm, thời gian làm đơn yêu cầu (ví dụ: Hà Nội, ngày….. tháng….. năm……).

(10) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người yêu cầu đó; nếu là cơ quan tổ chức yêu cầu thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức yêu cầu ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó. Trường hợp tổ chức yêu cầu là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp.

– Tìm hiểu cách thức, trình tự, thủ tục nộp đơn khởi kiện vụ án dân sự ra Tòa án chi tiết

5/5 - (4 bình chọn)

Bài nổi bật

Vụ chặt đầu ở Kiến An Hải Phòng video, tin tức mới nhất

Thông tin vụ án chặt đầu ở Kiến An Hải Phòng mới nhất

Ngày 22/7/2022 xảy ra vụ chặt đầu ở Kiến An Hải Phòng kinh hoàng gây …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *